Integritetspolicy

Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

StrandbergHaage värnar om den personliga integriteten. Därför är vi ansvarsfulla när vi samlar in information direkt eller indirekt kan kopplas till enskilda (personuppgifter).

StrandbergHaage hanterar i alla avseenden personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (från och med 25 maj 2018). De primärt återkommande rättsliga grunderna är direktivets artikel 6.1.b (avtal) och 6.1.f (intresseavvägning).

Grundläggande enligt denna lagstiftning liksom för vår policy är:

* Vi samlar endast in de uppgifter vi behöver för att kunna bibehålla nödvändiga kontakter för verksamheten och leverera enligt våra åtaganden.

* Vi samlar inte in mer/fler uppgifter än vi behöver

* Vi sparar inte uppgifter längre än vi behöver

* Vi delar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part utan samtycke eller giltig avtalsförpliktelse

Incidenter och integritetskyddsansvarig

Om en incident som innefattar att vi skulle förlora kontrollen över insamlade personuppgifter ansvarar VD för att det inträffade följs upp på korrekt sätt, inklusive att Datainspektionen kontaktas.

Rättigheter för registrerad

Den vars uppgifter samlats in har alltid följande rättigheter i förhållande till StrandbergHaage:

Information om och tillgång till dina uppgifter
Vi lämnar alltid ut information till den som registrerats om vilka uppgifter för en registrerad som samlats in.

Rättelse eller radering
Vi ändrar eller tar alltid bort de uppgifter en registrerad begär.

Begränsa behandlingen
Vi ändrar alltid hur vi hanterar eller använder en viss uppgift enligt hur den som registrerats begär.

Dataportabilitet>
Vi överför alltid insamlade uppgifter till annan personuppgiftsansvarig om en registrerad begär.

Personuppgifter som hanteras

Exempel på personuppgifter vi samlar in och när vi gör detta är:

Cookies:
Vi använder cookies för att vår webbplats ska fungera så bra som möjligt för de som besöker den. Cookies samlas därför in vid varje besök på vår webbplats eller andra domäner som hanteras av oss.

Fakturering:
Inför och i samband med fakturering till våra kunder sparar och hanterar vi uppgifter såsom namn, mailadress och telefonnummer till fakturareferenser och organisationsnummer. Uppgifter som samlats in med anledning av fakturering sparas, med anledning av bokföringslagens tvingande regler under sju år från sista fakturering.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev:
Vid utskick av pressmeddelanden, nyhetsbrev och dylikt använder vi externa tjänster som StrandbergHaage har avtal med. För att kunna göra detta samlar vi in och hanterar mottagares mailadresser. Alla kontaktlistor för utskick gallras regelbundet (årligen) för att säkerställa att mottagare som inte längre berörs då inaktiva e-postadresser tas bort.

Rekrytering:
I samband med rekrytering sparas de personuppgifter som sökande uppger under två år från avslutad rekryteringsprocess. Ansökningsuppgifter om anställda sparas fem år efter avslutad anställning. Löneuppgifter sparas med anledning av bokföringslagens tvingande regler under sju år från avslutad anställning.

Sociala medier:
Denna integritets- och personuppgiftspolicy gäller även för det vi själva hanterar genom våra konton och sidor i sociala medier. På varje sådan plattform gäller dock dessas respektive policys och bestämmelser för information som upptas i kommentarer och meddelanden.

Ändringar i integritetspolicyn:
VD för StrandbergHaage förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Ändringar meddelas genom att information om ändringarna och ny policy tillhandahålls via StrandbergHaages webbplats.

Övrigt:
Annan information som löpande kan bli nödvändig för StrandbergHaage att samla in är exempelvis uppgifter om intressen, matpreferenser och allergier, produktrelaterade attribut (t.ex. storlekar och mått) och liknande. I dessa fall inhämtar vi alltid samtycke från den som registreras.